موضوع فعالیت شرکت:

هر نوع عملیات بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالاهای تجاری، دادو ستد وارداتی و صادراتی، حق العمل کاری و تصدی خدمات خرید انواع ضایعات (فلزی و غیر فلزی) و فروش آن و یا فرآوری، تفکیک و درجه بندی آن به منظور مهیا نمودن جهت قابلیت مصرف در کوره های ذوب و انجام کلیه امور معاملاتی در داخل و خارج از کشور که به طور مستقیم ویا غیرمستقیم در چهارچوب مقررات جاری کشور باشد.

موضوع فعالیت شرکت

مدیران و اعضای هیأت مدیره

  • آقای بهروز کریمی: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
  • آقای حمیدرضا مولوی:  رئیس هیأت مدیره و مدیر بازرگانی
  • آقای هومن رسولی:  عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری