موضوع فعالیت شرکت:

هر نوع عملیات بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالاهای تجاری، دادو ستد وارداتی و صادراتی، حق العمل کاری و تصدی خدمات خرید انواع ضایعات (فلزی و غیر فلزی) و فروش آن و یا فرآوری، تفکیک و درجه بندی آن به منظور مهیا نمودن جهت قابلیت مصرف در کوره های ذوب و انجام کلیه امور معاملاتی در داخل و خارج از کشور که به طور مستقیم ویا غیرمستقیم در چهارچوب مقررات جاری کشور باشد.

موضوع فعالیت شرکت

تاسیس انواع انبار برای نگهداری هرنوع کالای صنعتی ، کشاورزی، خدماتی ، بازرگانی ، مواد اولیه وهمچنین محصولات و تولیدات داخلی و خارجی و ایجاد و تصدی هرنوع تاسیسات مربوط به آن . انجام هر نوع عملیات بازرگانی ، از قبیل خرید و فروش کالاهای تجاری ، داد و ستد وارداتی و صادراتی ،حق العمل کاری و تصدی خدمات .

مشارکت در سایر شرکتها ، موسسه ها و باشگاههای فرهنگی و ورزشی از طریق خرید یا تعهد سهام و سهم الشرکه آنها و بطورکلی انجام هرگونه سرمایه گذاری و معاملات اوراق بهادار ، مشارکت در سهام با اهداف بلندمدت و کوتاه مدت .

خرید و فروش و اجاره و استیجاره زمین و ساختمان و مستغلاتی که برای انجام کارهای مربوط به  موضوع شرکت و متفرعات آن ضرورت داشته باشد . هرگونه رهن و ترهین و نیز قرض و استقراض در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت .

ایجاد کارگاه ساخت و تبدیل و اقدام به انجام هرگونه عملیات تفکیکی ، تبدیلی نسبت به آهن آلات و سایر فلزات از قبیل ساخت سازه های فلزی ، لانه زنبوری ، خمکاری ، برش ، پرس ،قالب گیری و سایر عملیات جانبی .

خرید انواع ضایعات (فلزی و غیر فلزی) و فروش آن و یا فرآوری ، تفکیک و درجه بندی آن بمنظور مهیا نمودن جهت قابلیت مصرف در کوره های ذوب و فـروش محموله های فـرآوری شده .

کارگزاری در بـورس آهـن آلات و نیز انجام هرگونه عملیات مرتبط در رابطـه با  کارگزاری و انبارداری و غیره در ارتباط با بورس آهن آلات و کالا با کسب مجوزهای لازم در صورت ایجاب و نیز انجام معاملات آهن آلات در بورس مذکور راساً و یا بامشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب مقررات جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد است.

مدیران و اعضای هیئت مدیره

  • آقای غلامرضا احمدی: سرپرست محترم شرکت
  • آقای حمیدرضا مولوی:  رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی
  • آقای هومن رسولی:  مدیرمالی و اداری